تیم های بهداشتی درمانی بسیج جامعه پزشکی قزوین در روستای زوارک الموت شرقی

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون به روستای زوارک الموت شرقی

تیم های بهداشتی درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین درمنطقه اکبرآباداقبالیه

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون به منطقه اکبر آباد اقبالیه

تیم های بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی قزوین درمنطقه احمد آباد تاکستان

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون درمنطقه احمد آباد تاکستان

ارایه خدمات تیم جهادگران منطقه شبانکاره دشتستان به اهالی روستای لایپه بوشهر

به گزارش خبرنگار بسیج جامعه پزشکی در ادامه اعزام تیم های جهادگران استان بوشهر به مناطق کمتر برخوردار ،تیم جهادگران منطقه شبانکاره با حضور در روستای لایپه به بیش از ۵۰ نفر از مردم خدمات آموزشی بهداش

تیم های بهداشتی درمانی بسیج جامعه پزشکی قزوین در روستای زوارک الموت شرقی

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون به روستای زوارک الموت شرقی

تیم های بهداشتی درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین درمنطقه اکبرآباداقبالیه

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون به منطقه اکبر آباد اقبالیه

تیم های بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی قزوین درمنطقه احمد آباد تاکستان

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون درمنطقه احمد آباد تاکستان

ارایه خدمات تیم جهادگران منطقه شبانکاره دشتستان به اهالی روستای لایپه بوشهر

به گزارش خبرنگار بسیج جامعه پزشکی در ادامه اعزام تیم های جهادگران استان بوشهر به مناطق کمتر برخوردار ،تیم جهادگران منطقه شبانکاره با حضور در روستای

صفحات